Hymon

Hymon Energy Sp. z o.o.
ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów
telefon / fax: +48 14 657 20 20

   

PROSUMENT
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2 Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Koszty kwalifikowane:

- 1 kW -5 kW koszt kwalifikowany to 7.000 zł brutto.
- 5 kW- 40 kW to 6.000 zł brutto.

Wielkość dofinansowania - 40%
Oprocentowanie – 1 %
Operator – BOŚ Bank
Regionalne Programy Operacyjne.

Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. W perspektywie lat 2007-2013 w Polsce, RPO może być utożsamiany z programem, który stanowi element systemu wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Program ten jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa.
1) Dolnośląskie:
Gospodarka nisko-emisyjna - 1 mld 448 mln zł (350 mln euro)
Ponad 350 mln z RPO zarząd województwa chce przeznaczyć na gospodarkę nisko-emisyjną. W ramach tego priorytetu dofinansowanie miałyby otrzymać inwestycje w odnawialne źródła energii.
2) Lubelskie:
Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - 654 mln zł (158 mln euro)
3) Opolskie:
Wsparcie gospodarki nisko-emisyjnej - 499 mln zł (120,6 mln euro)
4) Lubuskie:
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej - 477 mln zł (115,3 mln euro)
5) Małopolskie:
Regionalna polityka energetyczna - 1 mld 572 mln zł (380 mln euro)
6) Mazowieckie:
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - 511 mln zł (123,6 mln euro)
7) Podkarpackie:
Czysta energia - 1 mld 235 mln zł (298,5 mln euro)
8) Podlaskie:
Gospodarka niskoemisyjna, w tym OZE - 746 mln zł (180,5 mln euro)
9) Pomorskie:
Energetyka (głównie efektywność energetyczną i energia ze źródeł odnawialnych -1 mld 46 mln zł (252,9 mln euro)
10) Śląskie:
Efektywność energetyczna, OZE, gospodarka niskoemisyjna - 3 mld 642 mln zł (880,3 mln euro)
11) Świętokrzyskie:
Projekty energetyczne - 695 mln zł (168 mln euro)
12) Warmińsko-mazurskie:
Efektywność energetyczna - 1 mld 20 mln zł (246,7 mln euro)
13) Wielkopolskie:
Energia - 1 mld 714 mln zł (414,3 mln euro)
14) Zachodniopomorskie:
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej - 782 mln zł (189 mln euro)
15) Łódzkie:
Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska - 1 mld 530 mln (370 mln euro)
16) Kujawsko-Pomorskie:
Energetyka i gospodarka niskoemisyjna – 275 mln zł (66,5 mln euro)


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):
Budżet przyjętego przez rząd Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro. W programie uwzględniono również odnawialne źródła energii. W dokumencie pod nazwą: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, odnajdziemy informację o sposobie ubiegania się o środki: poprzez JST, gminy czy związki gmin. Maksymalna wysokość pomocy została określona na 2 mln złotych na beneficjenta, z czego co najmniej 36,37% środków kwalifikowanych musi pochodzić z jego środków własnych.

Partnerzy: