/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Hymon Energy z umową na montaż fotowoltaiki w gminie Przygodzice

W dniu 13.02.2019 r. Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak zawarł umowę na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych z firmą Hymon Energy z siedzibą w Tarnowie. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice”  realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wyłoniona w drodze przetargu firma Hymon Energy zapowiada, że przystąpi do prac jeszcze w tym miesiącu. W najbliższym czasie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie kontaktować się będą przedstawicie wykonawcy w celu umówienia indywidualnego spotkania, podczas którego zebrane zostaną dane do wykonania projektu technicznego konkretnych instalacji. Pracownikom firmy Hymon Energy wydane zostaną przez wójta upoważnienia imienne.

Mieszkańcy biorący udział w projekcie zobowiązani są w ciągu 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą do uiszczenia wkładu własnego w projekcie. Informacja o parametrach instalacji i wysokości wpłaty zostanie przekazana mieszkańcom pisemnie.

Źródło: Gmina Przygodzice